હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

નિયામક, ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરી, ગુજરાત રાજય, સેકટર-૧૮/એ, પોલીસ ભવન પાસે, ગાંધીનગર.

ફોન નંબર

૦૭૯-ર૩ર ૫૬ર૫૦, ૫૬૩૯૦

ફેકસ નંબર

૦૭૯-ર૩ર ૫૬૩૯૩, ર૩ર ૫૬૨૫૦ 

ઇ-મેલ

admn-fsl-gnr@gujarat.gov.in

lib-fsl-gnr@gujarat.gov.in

 

 

 

 

 

 

ક્મ

કચેરીનું નામ

ફોન નંબર

ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, ન્યુ મેન્ટલ કોર્નર,અમદાવાદ.

૦૭૯- ૨૨૬૮૩૩૮૦

ફેકસ નંબર- ૦૭૯-૨૨૬૮૪૧૬૫

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, ફાલસાવાડી પોલીસ લાઇન, રીંગ રોડ, સુરત.

૦૨૬૧- ૨૪૯૦૨૪૨

ફેકસ નંબર- ૦૨૬૧-૨૪૯૦૨૪૧ 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, જુની આર્યવેદિક કોલેજ સામે, સરદાર બાગ, જુનાગઢ

૦૨૮૫-૨૬૩૦૧૯૫

ફેકસ નંબર- ૦૨૮૫-૨૬૩૩૩૮૧  

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા,કોઠી એનેક્ષી બિલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા.

૦૨૬૫- ૨૪૨૮૫૭૧

ફેકસ નંબર- ૦૨૬૫-૨૪૧૫૯૧૨  

જિલ્લા ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, વલસાડ

૦૨૬૩૨૫૨૩૩૫

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા,યુનિવર્સિટી રોડ, કીડની હોસ્પીટલ સામે, રાજકોટ

૦૨૮૧- ૨૫૮૮૯૯૨

ફેકસ નંબર- ૦૨૮૧-૨૫૮૮૯૯૨  

 

 

 

ક્રમ

હોદો અને સ્થળ

ઓફીસરનું સરનામું

મોબાઇલ નંબર

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, અમરેલી

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,અમરેલી

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૮

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,આણંદ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,આણંદ

૯૯૭૮૪૦૫૧૧૫

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,સુરેન્દ્રનગર

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,સુરેન્દ્રનગર

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૯

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,વલસાડ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,ડીએફએસએલ, એસ.પી.ઓફીસ,વલસાઙ

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૪

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,રાજકોટ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, આરએફએસએલ,રાજકોટ.

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૪

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,દાહોદ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,દાહોદ

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૨

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,નવસારી

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,નવસારી

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૬

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, ગોધરા

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,ગોધરા

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૧

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, ભરુચ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,ભરુચ

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૫

૧૦

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,ભુજ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,ભુજ

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૩

૧૧

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, ભાવનગર

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૧૧૦

૧૨

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, તાપી

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૭૭૨

૧૩

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, ગાંધીધામ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૭૭૩

૧૪

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, જામનગર

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૭

૧૫

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, પોરબંદર

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૬

૧૬

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, વેરાવળ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૭૭૧

૧૮

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, જુનાગઢ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૫

૧૯

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, રાજકોટ રુરલ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૪

૨૦

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, અમદાવાદ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૧૧૯

૨૧

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, સાબરકાંઠા

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૧૧૭

૨૨

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, બનાસકાંઠા

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૬

૨૩

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, મહેસાણા

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૭૫૮

૨૪

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, પાટણ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૦

૨૫

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, ગાંધીનગર

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,ડીએફએસ,ગાંધીનગર

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૨

૨૬

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, અમદાવાદ રુરલ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એફએસએલ,અમદાવાદ

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૧

૨૭

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, નડીયાદ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૧૧૬

૨૮

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, વડોદરા સીટી

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૧૧૪

૨૯

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, વડોદરા રુરલ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,આરએફએસએલ,વડોદરા

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૩

૩૦

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, નર્મદા

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૭

૩૧

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, સુરત

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,આરએફએસએલ,સુરત

૯૯૭૮૪૦૫૧૧૨

૩૨

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, સુરત રુરલ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,આરએફએસએલ,સુરત

૯૯૭૮૪૦૫૧૧૩

૩૩

સાયન્ટીફીક ઓફીસર, આહવા-ડાંગ

સાયન્ટીફીક ઓફીસર,મોબાઇલ ઇન્વે.વાન,એસ.પી.ઓફીસ,

૯૯૭૮૪૦૫૦૨૨

 


 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

ફરિયાદ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 09-07-2015