હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેર માહિતી અધિકારી
Rating :  Star Star Star Star Star   

જાહેર માહિતી અધિકારી

ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરીસેકટર-૧૮/એગાંધીનગર  

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

ઘર

ઓફીસ

માહિતી અધિકારીઓ

શ્રી ડી. પી. પરમાર

(વહીવટી

બાબત ) 

 ઇ. ચા.  વહીવટી અધિકારી

૦૭૯

ર૭પ૨૩૧૫૯

૯૪૨૮૦૨૭૨૧૬

ર૩રપ૬૩૯૦

ર૩રપ૬૩૯૩

ao-fsl-gnr@gujarat.gov.in

૧૬-રપ૪,લક્ષ્‍મીનગર એપાર્ટમેન્‍ટ,બાલકૃષ્‍ણ મંદિરની બાજુમાં, રાણીપ, અમદાવાદ

શ્રીમતી એ.ડી.શુકલ

( તાંત્રિક બાબત)

નાયબ 

નિયામક-૨

૦૭૯

-

ર૩રપ૬૩૮૦

ર૩રપ૬૩૯૩

shuklaamita12@g.mail.com

૧ર,હીરા સોસાયટી, ખોખરા સ્‍લમ કવાર્ટસ સામે, મણિનગર-પૂર્વ, અમદાવાદ.

વિભાગીય એપેલેટ (કાયદા) અધિકારી

શ્રી એચ.પી. સંઘવી

ઈ/ચા અધિક નિયામક અને નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૬૬૪૦૫૯૧

૨૩૨૫૬૨૬૧

૨૩૨૫૬૩૯૩

lib-fsl-gnr@gujarat.gov.in

એ-ર/૧૦, આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ, સુખીપુરા, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

 

 

 

 

ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, ન્યુ મેન્ટલ કોર્નર, અમદાવાદ-૧૬

 

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

ઘર

ઓફીસ

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

 ૧

શ્રી કે.વી.ડામોર

મદદનીશ નિયામક

૦૭૯

૯૪૨૭૩૬૬૯૧૭

 

 

Kanubhai.damor

@yahoo.in

૧૫/૧૧,  હરિવિલા ફલેટ,  નવા નરોડા,  બાપા સિતારામ ચોકની પાસે,

કૃષ્ણ નગર,  અમદાવાદ

માહિતી અધિકારી

 ૧

 શ્રી એસ.જી. ખંડેલવાલ

નાયબ નિયામક

૦૭૯

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૫

૨૨૬૮૩૩૮૦

૨૨૬૮૧૪૬૫

---

ઇ/૧૯, આશ્રય એપાર્ટમેન્ટ, ઇન્દીરા બ્રીજ, હાંસોલ, અમદાવાદ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, કોઠી એનેક્ષી બિલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

ઘર

ઓફીસ

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

 ૧

શ્રી આર. એ. જાદવ

મદદનીશ નિયામક

૦૨૬૫

૭૯૯૦૮૨૬૭૭૯

૨૪૨૮૫૭૧

૨૪૧૫૯૧૨

astdir-fsl-vad@gujarat.gov.in

D-1, ઑફિસર્સ કોલોની અલકાપુરી વડોદરા, વડોદરા. 

માહિતી અધિકારી

 ૧

 શ્રી ડી.બી.પટેલ

નાયબ નિયામક

૦૨૬૧

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૩

૨૪૯૦૨૪૨

૨૪૯૦૨૪૧

fsl-surat @gujarat. gov.in

c/o ચંપકભાઈ મગનભાઈ પટેલ , અજંતા નગર, સચિન, તા-ચોર્યાસી, જી-સુરત

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, જુની આર્યુવેદિક કોલેજ સામે, સરદાર બાગ, જુનાગઢ

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

ઘર

ઓફીસ

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

 ૧

શ્રી એન.પી. હુંબલ

વહીવટી અધિકારી

૦૨૮૫

૯૯૨૫૫૭૫૪૧૮

૨૬૩૦૧૯૫

૨૬૩૩૩૮૧

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, જુની આર્યુવેદિક કોલેજ સામે, સરદાર બાગ, જુનાગઢ

માહિતી અધિકારી

 ૧

શ્રી કે. એ. પટેલ

નાયબ નિયામક

૦૨૮૫

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૭

૨૬૩૨૦૨૬

૨૬૩૩૩૮૧

dydir-fsl- jun-@gujarat. gov.in

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, જુની આર્યુવેદિક કોલેજ સામે, સરદાર બાગ, જુનાગઢ

 

 

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, યુનિવવર્સીટી રોડ, કીડની હોસ્પીટલ સામે, રાજકોટ

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

ઘર

ઓફીસ

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

 ૧

શ્રી વાય.એસ.પટેલ

મદદનીશ નિયામક

૦ર૮૧

૯૯૭૮૪૦૫૭૦૭

૨૫૮૮૯૯૩

૨૫૮૮૯૯૨

 

 

માહિતી અધિકારી

 ૧

શ્રીમતી એ.ડી.શુકલ

 

ઇ.ચા. નાયબ 

નિયામક

૦ર૮૧

-

૨૫૮૮૯૯૩

૨૫૮૮૯૯૨

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, યુનિવવર્સીટી રોડ, કીડની હોસ્પીટલ સામે, રાજકોટ

 

 

 

 પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, ફાલસાવાડી, પોલીસ લાઇન, સુરત

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

ઘર

ઓફીસ

મદદનીશ માહિતી અધિકારી

 ૧

શ્રી સી.એન. પારગી

મદદનીશ નિયામક

૦૨૬૧

૮૪૬૯૬૫૦૭૬૪

૨૪૯૦૨૪૨

૨૪૯૦૨૪૧

 

એ-૨૦,રાધેશ્યામ સોસાયટી,  એલ.પી.સવાણી સ્કુલ પાછળ,અડાજણ ,પાલ રોડ, સુરત

માહિતી અધિકારી

 ૧

શ્રી ડી.બી.પટેલ

નાયબ નિયામક

૦૨૬૧

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૩

૨૪૯૦૨૪૨

૨૪૯૦૨૪૧

fsl-surat @gujarat. gov.in

c/o

ચંપકભાઈ મગનભાઈ પટેલ , અજંતા નગર, સચિન, તા-ચોર્યાસી, જી-સુરત

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

ફરિયાદ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 28-03-2019