હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેર માહિતી અધિકારી
Rating :  Star Star Star Star Star   

ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરી, સેકટર-૧૮/એ, ગાંધીનગર  

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

 

 

 

 

ઘર

ઓફીસ

 

 

 

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

શ્રી વી.ટી.પટેલ         

કચેરી અધિક્ષક

૦૭૯

-

ર૩રપ૬૩૭૯

ર૩રપ૬૩૯૩

v

૩૯,આવિષ્‍કાર ટેનામેન્‍ટ, ગૌરી નગર સોસાયટીનીસામે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૬૧

માહિતી અધિકારીઓ

શ્રીમતી એ.ડી.શુકલા

મદદનીશ  નિયામક

૦૭૯

  • v

ર૩રપ૬૩૮૦

ર૩રપ૬૩૯૩

shuklaamita 12@g.mail.com

૧ર,હીરા સોસાયટી,ખોખરા સ્‍લમ કવાર્ટસ સામે,મણિનગર-પૂર્વ, અમદાવાદ.

શ્રી વી.ટી.પટેલ         

ઇ/ચા. વહીવટી અધિકારી

૦૭૯

-

ર૩રપ૬૩૭૯

ર૩રપ૬૩૯૩

v

૩૯,આવિષ્‍કાર ટેનામેન્‍ટ, ગૌરી નગર સોસાયટીનીસામે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૬૧

વિભાગીય એપેલેટ (કાયદા) અધિકારી

શ્રી એચ.પી. સંઘવી

નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૬૬૪૦૫૯૧

૨૩૨૫૬૨૬૧

૨૩૨૫૬૩૯૩

lib-fsl-gnr

@gujarat.gov.in

એ-ર/૧૦, આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ, સુખીપુરા, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, ન્યુ મેન્ટલ કોર્નર, અમદાવાદ-૧૬.

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

 

 

 

 

ઘર

ઓફીસ

 

 

 

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

શ્રી ડી.બી. પટેલ

મદદનીશ નિયામક

૦૭૯

૯૬૮૭૬૧૦૬૧૫

૨૨૬૮૨૨૭૬

૨૨૬૮૨૨૭૭

૨૨૬૮૪૧૬૫

 

ઇ/રર, આશ્રર્ય એપાર્ટમેન્ટ, ઇન્દીરા બ્રીજ, હાંસોલ, અમદાવાદ

 

 

 

માહિતી અધિકારીઓ

શ્રી એસ.જી. ખંડેલવાલ

 

 

 

 

 

નાયબ નિયામક

૦૭૯

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૫

૨૨૬૮૩૩૮૦

૨૨૬૮૪૧૬૫

 

ઇ/૧૯, આશ્રર્ય એપાર્ટમેન્ટ, ઇન્દીરા બ્રીજ, હાંસોલ, અમદાવાદ

 

 

 

વિભાગીય એપેલેટ (કાયદા) અધિકારી

શ્રી એચ.પી. સંઘવી

નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૬૬૪૦૫૯૧

૨૩૨૫૬૨૬૧

૨૩૨૫૬૩૯૩

lib-fsl-gnr

@gujarat.gov.in

એ-ર/૧૦, આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ, સુખીપુરા, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

 

 

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, કોઠી એનેક્ષી બિલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા.

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

 

 

 

 

ઘર

ઓફીસ

 

 

 

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

શ્રી આર.કે. સોલંકી

મદદનીશ નિયામક

૦૨૬૫

૯૪૨૭૬૨૬૦૪૫

૨૪૨૮૫૭૧

૨૪૧૫૯૧૨

Astdir-fsl-vad @gujarat. gov.in

ર, પ્રાપ્તિ એપાર્ટમેન્ટ, ડોકટર હાઉસની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬

 

 

 

માહિતી અધિકારીઓ

 

શ્રી બી.એન. પાઠક

 

 

 

 

 

ઇ/ચા. નાયબ નિયામક

૦૨૬૫

૨૨૮૩૯૩૯

૨૪૨૮૫૭૧

૨૪૧૫૯૧૨

Astdir-fsl-vad @gujarat. gov.in

રર, મહેશ્વર નગર , સુભાનપુરા, વડોદરા.

 

 

 

 

 

વિભાગીય એપેલેટ (કાયદા) અધિકારી

શ્રી એચ.પી. સંઘવી

નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૬૬૪૦૫૯૧

૨૩૨૫૬૨૬૧

૨૩૨૫૬૩૯૩

lib-fsl-gnr

@gujarat.gov.in

એ-ર/૧૦, આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ, સુખીપુરા, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

 

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, યુનિવવર્સીટી રોડ, કીડની હોસ્પીટલ સામે, રાજકોટ.

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

 

 

 

 

ઘર

ઓફીસ

 

 

 

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

શ્રી ટી.વી. જોષી

મદદનીશ નિયામક

૦ર૮૧

  •  

૨૫૮૮૯૯૧

૨૫૮૮૯૯૨

 

ઇ/૯/૧૭, સરકારી ઓફિસર્સ કોલોની, શ્રોફ રોડ કેમ્પસ, બહુમાળી ભવન પાસે, રાજકોટ

 

 

 

માહિતી અધિકારીઓ

શ્રી એ.પી. પટેલ

 

 

 

 

નાયબ નિયામક

૦૨૮૧

૨૪૪૯૯૩૭

૨૫૮૮૯૯૩

૨૫૮૮૯૯૨

 

ઇ/૩/૫, સરકારી ઓફિસર્સ કોલોની, શ્રોફ રોડ કેમ્પસ, બહુમાળી ભવન પાસે, રાજકોટ

 

 

 

વિભાગીય એપેલેટ (કાયદા) અધિકારી

શ્રી એચ.પી. સંઘવી

નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૬૬૪૦૫૯૧

૨૩૨૫૬૨૬૧

૨૩૨૫૬૩૯૩

lib-fsl-gnr

@gujarat.gov.in

એ-ર/૧૦, આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ, સુખીપુરા, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

 

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, જુની આર્યુવેદિક કોલેજ સામે, સરદાર બાગ, જુનાગઢ .

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

 

 

 

 

ઘર

ઓફીસ

 

 

 

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

શ્રી એન.પી. હુંબલ

કચેરી અધિક્ષક

૦૨૮૫

  •  

૨૬૩૦૧૯૫

૨૬૩૩૩૮૧

dydir-fsl- jun-@gujarat. gov.in

મુરલીધર, ભુવનેશ્વર શેરી નં.ર, ગાંધીગ્રામ, જુનાગઢ

 

માહિતી અધિકારીઓ

શ્રી કે.એ. પટેલ

 

 

 

 

નાયબ નિયામક

૦૨૮૫

  •  

૨૬૩૨૦૨૬

૨૬૩૩૩૮૧

dydir-fsl- jun-@gujarat. gov.in

બ્લોક નં.વી-૮, દાતાર મંજીલ, જુનાગઢ

 

 

 

 

 

 

 

વિભાગીય એપેલેટ (કાયદા) અધિકારી

શ્રી એચ.પી. સંઘવી

નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૬૬૪૦૫૯૧

૨૩૨૫૬૨૬૧

૨૩૨૫૬૩૯૩

lib-fsl-gnr

@gujarat.gov.in

એ-ર/૧૦, આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ, સુખીપુરા, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

 

 

 

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, ફાલસાવાડી, પોલીસ લાઇન, સુરત .

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

 

 

 

 

ઘર

ઓફીસ

 

 

 

મદદનીશ માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

શ્રી સી.એન. પારગી

મદદનીશ નિયામક

૦૨૬૧

૮૪૬૯૬૫૦૭૬૪

૨૪૯૦૨૪૨

૨૪૯૦૨૪૧

fsl-surat @gujarat. gov.in

રાધેશ્યામ સોસાયટી,  એલ.પી.સવાણી સ્કુલ પાછળ, ઘર નં.ર૩, અડાજણપાલ રોડ, સુરત

 

 

 

માહિતી અધિકારીઓ

શ્રી એ.આર. વાઘેલા

 

 

 

 

 

 

નાયબ નિયામક

૦૨૬૧

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૩

૨૪૯૦૨૪૨

૨૪૯૦૨૪૧

fsl-surat @gujarat. gov.in

સી-ર, સ્વાતિ એપાર્ટમેન્ટ, કૈલાશ સ્વીટસની બાજુમાં, નાનપુરા, સુરત

 

 

 

 

વિભાગીય એપેલેટ (કાયદા) અધિકારી

શ્રી એચ.પી. સંઘવી

નાયબ નિયામક

૦૭૯

૨૬૬૪૦૫૯૧

૨૩૨૫૬૨૬૧

૨૩૨૫૬૩૯૩

lib-fsl-gnr

@gujarat.gov.in

એ-ર/૧૦, આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ, સુખીપુરા, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

ફરિયાદ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 03-04-2017